Privacy waar gaat het over? 

Als u op zoek bent naar een huurwoning of een woning huurt bij stichting De Loohof dan gebruiken wij een aantal persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres en geboortedatum. 

De gegevens die wij verzamelen zijn beveiligd volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) zodat uw privacy niet in gevaar komt. 

Privacy gaat over uw ‘persoonlijke levenssfeer’. Uw persoonsgegevens hebben daar veel mee te maken. In dit privacy statement leest u welke gegevens van u worden gebruikt en waarvoor. Op deze wijze hopen wij u goed te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Welke persoonsgegevens hebben we nodig? 

Voorafgaand aan de huurovereenkomst worden uw volledige naam, geboortedatum en contactgegevens verzameld voor het toewijzen van een woning. Ook wordt gekeken of u als kandidaat huurder, mede op basis van urgentie criteria, in aanmerking komt voor een woning. Wanneer de huurovereenkomst gesloten wordt, verwerken wij nog informatie die wij nodig hebben voor onze huuradministratie. Dit is bijvoorbeeld wanneer de huur betaald wordt. Daarnaast verwerken wij informatie zodat wij de woning kunnen onderhouden, beheren of opleveren bij huurbeëindiging. Er wordt ook gebruik gemaakt van deze informatie voor het controleren van de huurverplichtingen. Hierdoor kunnen wij overlast, woonfraude en eventuele geschillen beter voorkomen. Ook wordt informatie gebruikt voor bijvoorbeeld ons interne beheer, verantwoording of de controle van onze accountant. 

Hoe werken wij aan geheimhouding en beveiliging? 

Alle personen die een functie hebben bij Stichting De Loohof of ten dienste van Stichting De Loohof werkzaamheden uitvoeren en daar persoonsgegevens voor moeten gebruiken zijn verplicht tot geheimhouding. Behalve als hun taak of een wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht. Zij hebben alleen toegang tot informatie voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie, overige informatie wordt niet aan hen verstrekt. Wij treffen daarnaast technische en organisatorische maatregelen voor het beveiligen van uw gegevens zodat ze niet verloren kunnen gaan en ze niet zonder reden verwerkt worden. Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor u? Dan informeren wij u daarover zo snel mogelijk. 

Met wie (ketenpartners) werken wij samen? 

Om uw woning te onderhouden of renoveren werkt Stichting De Loohof samen met diverse partijen. Deze partijen hebben voor het maken van afspraken gegevens als uw naam, adres en telefoonnummer/emailadres nodig. Stichting De Loohof heeft afspraken gemaakt met deze partijen waardoor ook zij uw gegevens zorgvuldig zullen behandelen. 

Op grond van wettelijke of juridische omstandigheden moeten wij uw gegevens delen met bijvoorbeeld de gemeente of belastingdienst. In sommige gevallen delen wij ook gegevens met bijvoorbeeld de politie, een maatschappelijke organisatie of een incassobureau. In andere gevallen zullen wij u om toestemming vragen voordat wij gegevens delen. 

Hoe lang bewaren wij informatie? 

Stichting De Loohof bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor onze diensten. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wanneer de termijnen verstreken zijn vernietigen wij uw gegevens. Wij slaan geen BSN of kopieën van identiteitsbewijzen op binnen Stichting De Loohof. 

Onze website en de werking van cookies 

Stichting De Loohof gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting De Loohof gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Functionele en analytische cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bekijken en wijzigen van uw persoonsgegevens 

Door het in werking treden van deze nieuwe wetgeving heeft u een aantal rechten. Zo heeft u als huurder altijd de volgende rechten: 

  • Het recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die van hen verwerkt worden in te zien. 
  • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen, bijvoorbeeld wanneer u bij een andere woningcorporatie gaat huren. 
  • Het recht op vergetelheid. Het recht om alle gegevens die wij over u verzameld hebben te laten verwijderen. 
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben aan te laten passen. 
  • Het recht op beperking van de verwerking. Het recht om minder gegevens te laten verwerken. 
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik wanneer wij een besluit nemen. Deze mogen dan niet meer door een geautomatiseerd systeem worden genomen. 
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

Wilt u een van deze rechten uitoefenen? Neemt u dan contact op met ons. U bereikt ons per e-mail via info@deloohofzetten.nl. Wij zullen binnen 4 weken aan u laten weten of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. 

Let op! Wanneer u ons informeert over uw bezwaar tegen een van deze punten is het belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt controleren en/of beïnvloeden daadwerkelijk van u zijn. Bent u jonger dan 16 jaar of heeft u een wettelijke vertegenwoordiger, dan neemt de wettelijke vertegenwoordiger contact met ons op. 

Wijzigingen aan privacy statement 

De Loohof kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen. 

Christelijke Stichting voor huisvesting van ouderen in de gemeente Overbetuwe
Zetten, september 2019