Beleid voor het toewijzen van woningen

Het aantal woningmutaties op De Loohof is zeer laag. In de afgelopen jaren komen er gemiddeld 3,4 woningen per jaar beschikbaar om opnieuw te verhuren en toe te wijzen aan een persoon/echtpaar dat op de wachtlijst staat. Momenteel (2024) zijn er 425 mensen met 261 woningen die graag op de Loohof willen wonen. Van deze wachtende willen 73 personen met 47 woningen het liefst zo snel mogelijk een woning. Wij benoemen dat als actief wachtende. Met een enkele woningmutatie per jaar zal er helaas voor velen nooit een woning op De Loohof beschikbaar komen. Ondertussen blijkt het voor mensen wel mogelijk om via onze website zich te laten toevoegen op de wachtlijst. Onderstaand ons beleid inzake het toewijzen.

Toewijzingsbeleid regelt de toewijzing van verhuureenheden die vrijkomen en opnieuw worden verhuurd. Het aantal woningen op de Loohof is beperkt en het aantal mensen dat voor een woning in aanmerking wil komen groot. Het toewijzingsbeleid zorgt ervoor dat op een transparante wijze de instroom van nieuwe bewoners wordt geregeld. Wanneer er een woning vrijkomt wordt op basis van dit beleid bepaald, aan wie de woning kan worden toegewezen.

Wettelijk kader: waar moeten we ons aan houden
De woningen van Stichting De Loohof worden verhuurd voor bedragen onder de liberalisatiegrens (€ 879,66/mnd, prijspeil 2024). Stichting De Loohof is een particuliere stichting en valt daarmee niet onder de woningwet.

Urgentie: wie heeft voorrang?
Stichting de Loohof werkt bij woningtoewijzing op basis van criteria van urgentie. Hierbij zijn de gekozen criteria:

  1. Geografische binding
    De geografisch binding wordt bepaald op basis van de gemeente Overbetuwe. Deze binding is van toepassing indien de woonkandidaat in de gemeente Overbetuwe woont of in zijn of haar leven minimaal 25 jaar in de gemeente Overbetuwe heeft gewoond. Daarnaast kan de binding van toepassing zijn indien een woonkandidaat economisch (werk) en/of sociaal verbonden (kinderen woonachtig) is in de gemeente Overbetuwe.
  2. Fysieke noodzaak / ouderen
    Voor de woningen op De Loohof hebben woonkandidaten voorrang die medische indicatie (WLZ > 10 uur) of WMO-advies (wonen met compleet gelijkvloers woonprogramma) prioriteit hebben.
  3. Inschrijfduur
    Vanaf de leeftijd van 55 jaar kunnen belangstellenden zich inschrijven als woonkandidaat op de wachtlijst. Voorrangspositie worden na bovenstaande criteria op basis van inschrijfduur gerangschikt.

Voor echtparen gelden de criteria voor één van beide partners. Mocht één van de partners overlijden blijft de inschrijfduur voor de andere partner behouden.
Het bestuur van Stichting De Loohof heeft in bijzondere omstandigheden de discretionaire bevoegdheid (bevoegdheid om in vrijheid naar eigen inzicht een besluit te nemen) om af te wijken van bovenstaande urgentiecriteria. Ook heeft het bestuur de bevoegdheid om in bijzondere omstandigheden de woningtoewijzing aan een woonkandidaat te weigeren.

Toewijzing op basis van voorrang bij De Loohof –> hoe werkt het?
Voor de uitvoering van het toewijzingsbeleid wordt een wachtlijst bijgehouden. Iedereen met een minimale leeftijd van 55 jaar en/of een fysieke noodzaak/indicatie kan zich op deze wachtlijst inschrijven. De wachtenden worden ingedeeld in de groepen ‘actief wachtenden’ en ‘stille wachtenden’. De ‘actief wachtende’ hebben belangstelling om op zo kort mogelijk termijn op De Loohof te komen wonen. De ‘stille wachtenden’ verwachten in de toekomst op De Loohof te willen wonen maar kiezen ervoor om uitsluitend ‘inschrijfduur’ op te bouwen.
De actief woningzoekende kandidaten worden vervolgens op basis van urgentie: a. geografisch binding (ja), b. indicatie / fysieke noodzaak (ja) en tot slot c. inschrijfduur gerangschikt. Bij de daadwerkelijk toewijzing van een woning is het criterium indicatie/fysieke noodzaak bij 50% van de toewijzingen niet van belang.

De praktische uitwerking –> hoe werkt het?
Het bestuur van Stichting De Loohof stelt de wachtlijst en de volgorde van de woonkandidaten op. Nieuwe aanmeldingen worden in bestuursvergadering besproken en de bijbehorende criteria van urgentie geaccordeerd. De woonkandidaat ontvangt een bevestiging van zijn/haar inschrijving.

De woonkandidaten kennen het complex en de woningen en verwacht wordt dat zij zeer serieuze belangstelling hebben om een toegewezen woning te gaan bewonen. Daarom wordt de toewijzing uitgevoerd op basis van de wachtlijst van ‘actief wachtenden’.
Indien een woning beschikbaar komt wordt de eerst gegadigde geïnformeerd en gecheckt op zijn/haar actieve belangstelling. Vervolgens worden de gegevens doorgegeven aan het beheer (KKG) voor het verzorgen van een bezichtiging en definitieve toewijzing. Wanneer de gegadigde na bezichtiging de woning niet accepteert geldt een wachttijd van drie maanden voor er opnieuw een woning wordt aangeboden. Bij een tweede weigering wordt de kandidaat minimaal 2 jaar op de lijst ‘stille wachtenden’ geplaats.

Jaarlijks worden de wachtende geïnformeerd over de ontwikkelingen op De Loohof en de omvang van de wachtlijsten. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Garage –> hoe werkt(e) het?
Stichting De Loohof heeft enkele garages in beheer. De belangstelling voor deze garages wordt op een apart wachtlijst bijgehouden. De bewoners van de woningen hebben op basis van woonduur voorrang bij de toewijzing van een garage. Indien er geen belangstelling vanuit de huidige bewoners is worden de toewijzing van een leegkomende garage door het bestuur bepaald.